Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบ้านส้อง เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายคนองศิลป์ ชิตรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง
081-7976904
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง
(083-592-6217)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 สำนักงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัสดุประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสี่ปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โอน/แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล (No Gift Policy)
แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง (เพิ่มเติม)  (ดู : 0)
ประการเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566 (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2566 (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกาศผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อดำเนินการ โครงการแปรรูปขยะ เพื่อผลิตพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ดู : 5)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๒๕-๐๒๔ สายล้านห้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๗๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 77)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๒๕-๐๒๔ สายล้านห้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๗๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 333)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 305)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 187)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกาศผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อดำเนินการ โครงการแปรรูปขยะ เพื่อผลิตพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 11)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 (ดู : 264)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 (ดู : 140)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้นส้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (ดู : 188)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) (ดู : 208)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (ดู : 171)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศการจัดจ้างโครงการดงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 515)
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ ม.7 (ดู : 459)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่องราคากลาง จำนวน ๗ โครงการ (ดู : 438)
ราคากลางสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ 18 (ดู : 390)
ราคากลาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายแพง ม.2 (ดู : 420)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยล้านห้า - นาเหนือ ม.5 (ดู : 400)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
แจ้งตรวจงาานจ้างก่อสร้าง(งวดสุดท้าย)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังปูน-ทุ่งสันไฟลาม ม.6 ต.บ้านส้อง (ดู : 433)
แจ้งตรวจงานจ้างก่อสร้าง(งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ หมู่ที่16 (ดู : 446)
แจ้งตรวจงานจ้างก่อสร้าง(งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ-ซอยล้านห้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านส้อง (ดู : 451)
ประกาศแจ้งตรวจงานจ้าง(งวดสุดท้าย) (ดู : 873)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (ดู : 815)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบ้านส้อง
 
โครงการกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เลอค่าวาเลย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลบ้านส้อง คลิ๊กที่นี่
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
  เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 
โทรศัพท์ : 077-953041 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.077-366816
โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
งานรับ-ส่ง หนังสือ และงานสารบรรณ : saraban@bansong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bansong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs