Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบ้านส้อง เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายคนองศิลป์ ชิตรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง
081-7976904
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง
(083-592-6217)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 สำนักงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัสดุประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสี่ปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โอน/แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล (No Gift Policy)
แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 3) 11 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 6) 11 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ดู : 22) 9 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 3) 28 เม.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2566 (ดู : 3) 28 เม.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 9) 20 เม.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ดู : 42) 18 เม.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ดู : 28) 18 เม.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข (ครั้งที่ 3/2566) (ดู : 16) 3 เม.ย. 2566
"จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านส้อง ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2566" (ดู : 14) 3 เม.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2566 (ดู : 12) 31 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 9) 31 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านส้อง (ดู : 6) 15 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนมีนาคม 2566) (ดู : 8) 9 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนมีนาคม 2566) (ดู : 8) 9 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 10) 9 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 9) 9 มี.ค. 2566
"จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านส้อง ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2566" (ดู : 14) 1 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (ดู : 99) 23 ก.พ. 2566
ด่วน‼️ เปิดคอร์สอบรม ผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียน Durian Academy (ดู : 35) 23 ก.พ. 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง แต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 31) 20 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566) (ดู : 8) 15 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566) (ดู : 8) 15 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566) (ดู : 8) 15 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 29) 15 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 31) 15 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เจตจำนงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีพ.ศ.2566 (ดู : 48) 9 ก.พ. 2566
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 34) 7 ก.พ. 2566
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 34) 7 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านส้อง พ.ศ.2566 (ดู : 67) 6 ก.พ. 2566
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 36) 3 ก.พ. 2566
"จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านส้อง ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2566" (ดู : 13) 1 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2566 (ดู : 8) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 8) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2566 (ดู : 32) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 72) 31 ม.ค. 2566
"สรรพกรแจ้งเตือน ระวังมิจฉาชีพ" (ดู : 17) 19 ม.ค. 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2566 (ดู : 16) 11 ม.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 (ดู : 44) 9 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนมกราคม 2566) (ดู : 8) 5 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนมกราคม 2566) (ดู : 8) 5 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 10) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 57) 18 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนธันวาคม 2565) (ดู : 8) 16 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนธันวาคม 2565) (ดู : 8) 16 ธ.ค. 2565
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (ดู : 31) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ดู : 8) 30 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 8) 30 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570 (ดู : 59) 22 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ด้อยโอกาสได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง (ดู : 6) 16 พ.ย. 2565
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีประมาณ 2566 (ดู : 6) 16 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต (ดู : 63) 16 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565) (ดู : 8) 11 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565) (ดู : 8) 11 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 8) 31 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 8) 31 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนตุลาคม 2565) (ดู : 8) 5 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (ดู : 102) 4 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนตุลาคม 2565) (ดู : 13) 3 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 8) 3 ต.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
  เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 
โทรศัพท์ : 077-953041
โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
งานรับ-ส่ง หนังสือ และงานสารบรรณ : saraban@bansong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bansong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs