"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบ้านส้อง เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 :: bansong.go.th ::

นายคนองศิลป์ ชิตรกุล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง

081-797-6904

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง

083-592-6217

  • วิสัยทัศน์

    "พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง"

ข่าวสารชาวทต.บ้านส้อง

กิจกรรมชาวทต.บ้านส้อง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ท่องเที่ยว ท่าน้ำวังหิน อำเภอเวียงสระ จังหว้ัดสุราษฏร์ธานี
4 ตุลาคม 2566

พี่น้อง ทต.บ้านส้อง เราดูแล

18
หมู่
17,613
ประชากร
128.318
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)